Dziś jest 25.11.2020
            08:31


login

hasłoM ateriał dydaktyczny, estetycznie wykonany, inspirujący do działania
O bserwacja nauczyciela niezbędna do wspierania postępów dziecka
N aturalny rozwój indywidualnych uzdolnień i cech osobowych
T wórcze myślenie i procesy nadające kształt osobowości
E dukacja ogólna dająca gruntowne podstawy do nauki w szkole
S amodzielność i wiara we własne siły
S zacunek do porządku oraz pracy własnej i innych
O toczenie odpowiednio przygotowane dla potrzeb i prawidłowego rozwoju dziecka
R ozwój koncentracji i ćwiczenie wytrwałości do ukończenia podjętego zadania
I   ndywidualny tok nauki każdego dziecka zgodny z jego tempem rozwoju,
     możliwościami i zainteresowaniami